Nota Legal

Textos Legals Versió 2.3   10-2018

 

1.1 Avís Legal (LSSI)

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

1.3 Política de Cookies1.1

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :JOSEP CABESTANY Manasanch [d’ara endavant E4DREAMS.COM], és el titular del portal Web  e4dreams.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  Ctra. De les Masies 27 – 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLI, NIF 77831291G, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@e4dreams.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per E4DREAMS.COM, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present  vís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

E4DREAMS.COM no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i E4DREAMS.COM no recomana  i garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de e4dreams.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua,  reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web e4dreams.com com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. E4DREAMS.COM pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

E4DREAMS.COM declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, E4DREAMS.COM no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.E4DREAMS.COM no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que E4DREAMS.COM realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de E4DREAMS.COM.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser  realitzats en virtut d’autorització expressa de E4DREAMS.COM i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de E4DREAMS.COM.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per E4DREAMS.COM. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de E4DREAMS.COM, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” e4dreams.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de E4DREAMS.COM, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de E4DREAMS.COM.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de JOSEP CABESTANY Manasanch [d’ara endavant E4DREAMS.COM], amb  domicili social a la Ctra. De les Masies 27 – 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLI, NIF 77831291G, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail info@e4dreams.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis i activitats que ofereix  E4DREAMS.COM.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@e4dreams.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Ctra. De les Masies 27 – 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLI o bé enviant-ho per correu electrònic a info@e4dreams.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

E4DREAMS.COM està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de e4dreams.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

E4DREAMS.COM considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, E4DREAMS.COM.

Informa :

1-Titularitat dels Tractaments

E4DREAMS.COM amb  domicili social a: Ctra. De les Masies 27 – 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLI, és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

2-Recollida i Tractament

El tractament [USUARIS WEB],  té com a principals característiques:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

  1. Per al Tractament [USUARIS WEB],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web e4dreams.com.
  2. Resoldre les qüestions formulades.
  3. i remetre’ls informació sobre els nostres serveis i activitats del portal titularitat de E4DREAMS.COM.

2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de  onformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè E4DREAMS.COM, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.

Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@e4dreams.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

3-Mesures de Seguretat

E4DREAMS.COM, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de E4DREAMS.COM, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant  egal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: info@e4dreams.com.

– comunicació per escrit dirigida a: E4DREAMS.COM, Ctra. De les Masies 27 – 43440 L’ESPLUGA DE FRANCOLI

E4DREAMS.COM,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

E4DREAMS.COM, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5-Canvi de Normativa

E4DREAMS.COM, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@e4dreams.com.

1.3 Política de Cookies

Que són les Cookies? Les Cookies són arxius que s’instal·len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.S’utilitzen Cookies per:

Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.

Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.

Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar.li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel que serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:

–  Mantenen a l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir al mateix lloc web, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.

– Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis o zones del lloc web.

De rendiment: S’utilitzen per millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.

De publicitat: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l’usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-expressament.

Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.

De geo-localització: Aquestes cookies s’utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d’oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.

De analítiques: Recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari per tal d’obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

Cookies utilitzades

A continuació es mostra una taula amb les cookies utilitzades en aquest lloc web, incorporant un criteri de “nivell d’intrussivitat” recolzat en una escala de l’1 al 3, en la qual:

Nivell 1: Cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari.

Nivell 2: Cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les que només cal informar sobre la seva existència.

Nivell 3: Cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.

Desactivar l’ús de cookies

 

l’Usuari podrà en qualsevol moment, rehabilitar l’ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador, per exemple:

 

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

 

Els informem que E4DREAMS.COM en el seu domini e4dreams.com no utilitza cap mena de “cookies”, per el tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

 

Cookie Nom Propòsit Tipus Duració
WordPress PHPSESSID Per emmagatzemar el nom d’usuari d’un usuari connectat i una clau xifrada de 128 bits. Aquesta informació és necessària per permetre que un usuari estigui connectat a un lloc web sense necessitat d’enviar el seu nom d’usuari i contrasenya per a cada pàgina visitada. Sense aquesta cookie, un usuari no pot accedir a les àrees del lloc web que requereixen accés autenticat. Propia Sessió
redux_current_tab Cookie per millorar la navegació a la web. 1 Setmana
redux_current_tab_get
viewed_cookie_policy Cookies d’ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies del web així com per recordar la preferència d’usuari respecte de la informació facilitada sobre aquests mecanismes 1 any des de l’acceptació
wordpress_logged_in_***** Després de l’loggin, WordPress activa la cookie wordpress_logged_in_, la funció és indicar quan s’ha connectat i qui és, sent utilitzat per la interfície de WordPress. 1 Setmana
wordpress_sec_*** Cookie tecnica de inici de sesió
wordpress_test_cookie Utilitzada per WordPress per comprovar si el navegador permet galetes
wp-settings-* Utilitzada per WordPress per personalitzar la interfície d’usuari
wp-settings-time-*
gdpr%5Bprivacy_bar%5D Utilitzat per WordPress per comprovar i gestionar els permisos que els usuaris atorguen a la plataforma en les qüestions relatives a la Política de Privadesa i de Cookies. 1 any des de l’acceptació
gdpr[allowed_cookies]
gdpr[consent_types]
Jetpack tk_ai
tk_or
tk_lr
tk_qs
tk_r3d
Cookies utilitzades per realitzar mètriques internes i conèixer l’activitat de l’usuari dins del lloc, el que permet millorar l’experiència de l’usuari i millorar la seguretat. 6 meses
Google Analytics __utma Aquestes cookies de Google Analytics generen un identificador d’usuari anònim, que és el que s’utilitza per fer recompte de quantes vegades visita el lloc un usuari. També registra quan va ser la primera i l’última vegada que va visitar la web. Així mateix, calcula quan s’ha acabat una sessió, origen de l’usuari, i keywords

Mas info

2 anys des de cada actualizació.
__utmc Sessió
__utmz 6 meses desde cada actualización.
_ga 2 anys des de cada actualizació.
_gid 24 hores
gadwp_wg_default_swmetric 1 any
gadwp_wg_default_dimension 1 any
gadwp_wg_default_metric 1 any des de cada actualizació
Woocommerce
woocommerce_cart_hash
woocommerce_
items_in_cart
Contenen informació sobre les dades emmagatzemades al carret i ens permeten actualitzar-lo. No emmagatzemen informació personal. Sessió
Woocommerce wp_woocommerce_session_ Conté un codi únic per a cada client perquè sàpiga on trobar les dades del carret a la base de dades. No emmagatzema informació personal. Sessió

 

Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que,  si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   10-2018

 

3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del Responsable de Tractament. JOSEP CABESTANY Manasanch

Dir. Postal: Ctra. De les Masies 27

L’ESPLUGA DE FRANCOLI 43440

NIF: 77831291G

646 450 317 e4dreams.com

Contacte del DPD
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.  Essent específiques per la finalitat que es detalla.
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es preveu cap cessió de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió, excepte previsió legal.
Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets te? Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  info@e4dreams.com.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d’un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid